Marjolein van der Wildt-Romeijn
Paulus Potterstraat 14
6717 TE  EDE
Tel. 06-48965018
info@avancecoaching.nl

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke factoren in mijn dienstverlening en mijn omgang met cliënten. Daarom respecteer ik de privacy van mijn cliënten en behandel alle persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring kun je lezen hoe ik dat doe.

Voor de duidelijkheid
Om deze verklaring goed leesbaar te maken, spreek ik steeds over ‘mijn cliënten’. Het naleven van de AVG doe ik echter ook voor wat betreft de privacy van websitebezoekers, deelnemers aan workshops/trainingen, potentiële cliënten, leveranciers, etc.

Welke gegevens verzamel ik en waarom?
Als ik om persoonlijke gegevens vraag, dan vermeld ik altijd het doel. Dit kan zijn communicatie, facturering, maar ook het aanmaken en bijhouden van het zorgdossier. Bovendien gebruik ik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Voor alle verwerkingen geldt dat alleen gegevens gebruikt worden, die actief door mijn cliënten verstrekt worden, mondeling, online of op papier.

Aan wie geef ik de gegevens door?
In geen geval worden aan mij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

Ook verkoop, verhuur of lease ik geen persoonsgegevens aan anderen.

Ik deel persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk of ten bate is van de overeenkomst die ik met mijn cliënt heb of ter verbetering van mijn vaardigheden. Dit gebeurt echter alleen met toestemming van de cliënt en (waar nodig) volledig geanonimiseerd.

Hoe lang bewaar ik gegevens?
Als coach heb ik de wettelijke verplichting om zorgdossiers 15 jaar te bewaren. Hierna worden ze door mij vernietigd.

Hoe beveilig ik de vastgelegde persoonsgegevens?
Ik stel alles in het werk om de gegevens die aan mij verstrekt worden zo goed mogelijk te beveiligen. In mijn praktijk werk ik met software-leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die ik verzamel te beveiligen. Zo wordt ongeoorloofde toegang of bekendmaking voorkomen, worden gegevens zorgvuldig bijgehouden en wordt het juiste gebruik van gegevens gegarandeerd.

Als extra beveiliging maak ik gebruik van wachtwoorden en encryptie (versleutelde gegevens, die alleen met behulp van een code leesbaar worden).

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit (meenemen van eigen gegevens)
Op verzoek mogen mijn cliënten altijd hun gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Corrigeren of verwijderen is alleen mogelijk als dit niet de correctheid van het zorgdossier aantast.

Wettelijk ben ik verplicht om alle zorgdossiers 15 jaar te bewaren. Ik mag dus nooit een zorgdossier in zijn geheel meegeven. Het (digitale) origineel blijft altijd bij mij, totdat de bewaartermijn verstreken is. (zie ook ‘Hoe lang bewaar ik gegevens?’)

Er kan echter wel een afschrift (kopie) aangevraagd worden. Ik zal de gegevens (bijv. het zorgdossier) printen en per aangetekende post versturen. De kosten voor aangetekende verzending en een vergoeding van € 0,20 (exclusief BTW) per geprinte pagina zullen dan in rekening worden gebracht.

Inzage, correctie, verwijdering of het aanvragen van een afschrift is mogelijk door een mail met het verzoek te sturen aan info@avancecoaching.nl.

Na controle van de herkomst van het verzoek zal ik zo snel mogelijk aan het verzoek voldoen.

Het recht op intrekking van verleende toestemming
Mijn cliënten hebben het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking van hun gegevens in te trekken. Ook hiervoor is het voldoende om een mail met het verzoek te sturen aan info@avancecoaching.nl.

Het recht om een klacht in te dienen
In geval van een geschil over de privacy tussen een cliënt en mijzelf trachten we in eerste instantie dit geschil zelf op te lossen.

Indien het onmogelijk blijkt een geschil als hierboven bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de praktijk gevestigd is.

Wijzigingen in deze verklaring
Wijzigingen in de privacyverklaring van Avance Coaching worden gepubliceerd op de site van de praktijk. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Op de website van Avance Coaching staat altijd de meest recente versie.

Gepubliceerd januari 2023.